Hóa đơn COD Thanh toán

HÓA ĐƠN COD

ĐƠN HÀNG SHIP XA LUÔN CÔNG KHAI

Shop Cafedidong là shop duy nhất trong cả nước dám để đơn hàng ship COD công khai.

Bất cứ ai cũng có thể tra được thông tin khách hàng từng mua, mã vận đơn , địa chỉ giao hàng và giá trị đơn hàng. Chúng tôi bán giá công khai trên website, chất lượng công khai và cũng không ngại gì để mã đơn công khai.

Bạn đặt hàng ngày hôm nay – sáng mai mã vận đơn của bạn sẽ lên website
Bất kỳ ai cũng có thể tra được

TRA CỨU ĐƠN HÀNG Ở ĐÂY

Copy mã vận đơn ở dưới vào

website công ty giao hàng

để kiểm tra đơn hàng

https://giaohangtietkiem.vn/#searchPrice

Ví dụ video hướng dẫn tra cứu đơn hàng của GHTK

(các đơn vị vận chuyển khác bạn search youtube)

 

KHÁCH HÀNG MÃ ĐƠN T.TRẠNG

 

Danh sách khách hàng mua hàng giá trị cao laptop Panasonic ở đây: 

https://cafedidong.vn/bang-chung-khach-mua-laptop-panasonic/

Danh sách khách hàng cố tình đặt chơi cho vui để phá shop ở đây: 

https://cafedidong.vn/khach-bomb-hang/

ĐƠN ĐÃ GIAO GẦN ĐÂY NHẤT

Chúng tôi gửi nhiều đơn vị vận chuyển tùy vào người mua chọn

Ngọc SPXVN03751541467A  Xong
Ngân SPXVN030946084329  Xong
Vương SPXVN033810520399  Xong
Thoa SPXVN039503076799  Xong
Minh SPXVN033387095158  Xong
Thái SPXVN035580093168  Xong
Dương SPXVN037954220118  Xong
Anh SPXVN032066080428  Xong
Lam SPXVN037777083678  Xong
Hùng SPXVN037230743536  Xong
Quang GAMYFWEW   Xong 
Sang SPXVN034720960585  Xong 
Định SPEVN237144832667S  Xong 
Vương SPXVN031957371154  Xong 
Vy SPXVN036331748564  Xong 
Nam Viettel post  Xong 
Nam SPXVN039917240274  Xong 
Minh SPXVN031924835364  Xong 
Vinh SPXVN032734517794  Xong 
Giang SPXVN031980475953  Xong 
Minh SPXVN037585038093  Xong 
Phụng SPXVN032079403583  Xong 
Đăng SPXVN038103602293  Xong 
Trung   SPXVN033638841263  Xong 
 Vy  SPXVN033284095641  Xong 
SPXVN033662614911  Xong 
Thọ Ninja Van  Xong 
An Hỏa tốc shopee   Xong
Thành SPXVN02297259874B  Xong 
Tân SPXVN02107239858B  Xong 
Cường SPXVN02212055230B  Xong 
Trang SPXVN02085338136B  Xong 
Ngọc SPXVN02264810524A  Xong 
Tâm SPXVN02236581003A  Xong 
SPXVN02516370355A  Xong 
Thương SPXVN02215515572A  Xong
Hương SPXVN02458577532A  Xong
Huy SPXVN02051734020A  Xong
Tân SPXVN02050931389A  Xong
Đăng SPXVN025170093929  Xong
Thanh SPXVN020308829769  Xong
J T Express  Xong
Hải SPXVN021534604629 Xong
Trường Hỏa tốc Shopee  Xong
SPXVN023085212888  Xong
Phương  SPXVN026981259798  Xong
angne3112 SPXVN021703757808  Xong
zero888zr  SPXVN026538466338  Xong
Khánh SPXVN028288258448  Xong
Hưng SPXVN026071686338  Xong
Lộc SPXVN022227401198  Xong
Hiếu SPXVN022872533188  Xong
Chung SPXVN024366774927  Xong
Kiều Hỏa tốc Shopee  Xong
cp9gaming SPXVN026978726747  Xong
huonghuy1120 SPXVN025057094787  Xong
truongbamboo SPXVN024558920307  Xong
tiennhung81 Hỏa tốc Shopee  Xong
swordlight79 SPXVN022352119026  Xong
Hoàng SPXVN026633492966  Xong
lehien12392 SPXVN026663759556  Xong
minh_thuog SPXVN027895265636
 Xong
SPXVN021637724366  Xong
Cường SPXVN023858048056  Xong
vama2012 SPXVN029360097145
 Xong
chichi6223 Best Express  Xong
Quốc SPXVN024903518695  Xong
Ý SPXVN023483298605
 Xong
eros_phan SPXVN029112359615
 Xong
Thư Hỏa tốc Shopee  Xong
Hiền SPXVN027453068864  Xong
Tiến SPXVN021496375804  Xong
Trí   SPXVN028787869584  Xong 
Lộc   SPXVN025042544064  Xong 
Hải  SPXVN023494109523   Xong 
 Vy  SPXVN024493372473  Xong 
Hiếu   SPXVN029439946663  Xong 
 nhuhannguyen SPXVN024867563463  Xong 
 Nam  Hỏa tốc Shopee  Xong
Thế Độ GA6AAQBL Xong 
Chất SPXVN02462079231 Xong 
Hân SPXVN027649580661 Xong 
Đức Hỏa tốc Shopee Xong 
Dũng SPXVN01575404718C Xong 
Thi SPXVN01588651761C Xong 
Tâm SPXVN01337965239C Xong 
Khoa SPXVN01296263353C Xong 
Cường SPXVN01585871203C Xong 
Mui  SPXVN01011039815C  Xong  
Mai  SPXVN01292806899C Xong  
 Linh SPXVN01966463362C Xong  
Mạnh SPXVN01947596973C Xong  
Van SPXVN01029529443C Xong  
Thành SPXVN01139900235C Xong  
Tín SPXVN01801544769C Xong  
Hương SPXVN01351820767C Xong  
Bê Mlô  SPXVN01441373937C Xong  
Nguyệt SPXVN01642675698C Xong  
Liêm SPXVN01128822518C Xong  
Thanh 812130925585 Xong  
Thi SPXVN01693270043B Xong  
Hùng SPXVN01315709976B Xong  
Thanh 812130624474 Xong  
Lân SPXVN01797600403B Xong  
Đạt  812130736068 Xong  
Trung SPXVN01128657953B Xong  
Ngọc 751764765 Xong  
Quân 858839312 Xong  
Anh SPXVN01473430246B Xong  
Duy SPXVN01661572275B Xong  
Phượng  812127301338 Xong  
Phượng Hỏa tốc Shopee Now Xong  
Mỹ  SPXVN01208890588B Xong  
 Hoàng  SPXVN01791609109B Xong  
Giang  SPXVN01050888815B  Xong  
Mỹ  752354414  Xong  
Vũy  574171324  Xong  
Vẹn  84855801450341  Xong  
Thắng  SPXVN01705338086A  Xong  
Minh  SPXVN01777882872A  Xong  
Quí EE216270346V Xong  
Chung  709959318  Xong  
Ngọc  812119573566  Xong  
Bình  819286571  Xong  
Hiếu  SPXVN01712494920A  Xong  
Huy  EE216476800VN  Xong  
Minh  SPXVN01059676298A  Xong  
Hùng  SPXVN01225868936A  Xong  
Tùng  812117541866  Xong  
Phượng  812118787971  Xong  
Hiệp  812118083336  Xong  
Sỹ  812117682274  Xong  
Khoa   812115126675  Xong  
Tuấn  SPXVN010177945269  Xong  
Hoàng  SPXVN01442633079A  Xong  
Hải  812108971855  Xong  
 Anh  SPXVN012415018239  Xong  
Xuân   624255865  Xong  
Bân  795886627  Xong
Doanh 896074453  Xong
Tuấn GA9CLHUT  Xong  
Như  EA219524535VN  Xong 
Đạt  EA211181777VN  Xong 
Dũng  812105315852  Xong 
Hiếu  812105318599  Xong 
 Vi EC494888583VN  Xong 
D.Huynh  EK378471310VN  Xong 
811038138454  Xong 
Thành  GACWBHAQ  Xong 
Ngân  GACWBHWH  Xong 
 Thi GACKEYM6  Xong 
Xương   GAC4TA6R  Xong 
Khê  GACP9PGR  Xong 
Thịnh  812102268390  Xong 
Việt GAC43AAA Xong 
Mark L  GAC3QVR3  Xong 
Quỳnh  GACPE6LY  Xong 
Cương  GACDC7B9  Xong 
Lâm GACNWBPL  Xong 
Ngọc GACNXCAH  Xong 
Cường VN2187772298986  Xong
Giang VN014567425837 Xong
Thịnh GAC9DGTE Xong
 Hải GAC9PDEQ Xong
Vương 923637444 Xong
Minh
VN018511597876
Xong
Anh
831425981
Xong
Hiền 
824871993
Xong
 Hiếu
804014797
Xong
Thuận
554297509
Xong
Sơn
775771544
Xong
Toàn
 671113517
Xong
Nowship
Xong
Anh
659976484
Xong
Hữu
873017310
Xong
Thành
722877862
Xong
Quân
784252033
Xong
Duy
695306509
Xong
Hải
893438320
Xong
Thành 596057736 Xong
Liêm 513057779 Xong
Liêm
730091684
Xong
Trực 601071636 Xong
Nam 945308265 Xong
Thụy 957243161 Xong
Tuân 754922886 Xong
Thịnh 863636689 Xong
786961541 Xong
Toan 563888296 Xong
Toan 891197818 Xong
Thy 779678009 Xong
Thành 752749259 Xong
Dong 637393436 Xong
Hiếu Now ship Xong
Tiến 580281074 Xong
Nam 535614505 Xong
Nhân 580339872 Xong
Phương 916143871 Xong
Bắc 865673346 Xong
Xuân 629179908 Xong
501432675 Xong
Phi 631300062 Xong
Phượng 832383674 Xong
Giang 904078931 Xong
Châu 749851160 Xong
Tuấn  550204553  Xong 
Liên  935371092  Xong 
Ly  614628024  Xong 
Gia  Shopee Ex  Xong 
Đào  996107187  Xong 
Thái  588949096 Xong 
Phước 914296798 Xong 
Dung 895026189 Xong 
Hưng 898292679 Xong
Vy 703094981 Xong
Lâm 554323848 Xong
Dũng 908401596 Xong
Hải 916368639 Xong
Nin 603460061 Xong
Phương 701031936 Xong
Thủy 734661455 Xong
Vân 555474500 Xong
Dũng 992324992 Xong
Điệp 658938875 Xong
Hải 916368639 Xong
Dung Nowship Xong
Mẫn 613663531 Xong
Hiền 764363850 Xong
663250026 Xong
Tâm 910898217 Xong
Mạnh 671706496 Xong
L.Xinh 768763528 Xong
Hoa 889699396 Xong
Nhân 958425203 Xong
Kha 789294882 Xong
Hiếu 560112849 Xong
Quân 775822059 Xong
Ngọc 937134944 Xong
Tin 694285742 Xong
Như 932864433 Xong
Duy Shopee Ex Xong
Trung 687648088 Xong
Thạch 737894624 Xong
Tuân Nowship Xong
Kiên 871988965 Xong
Lan Shopee Ex Xong
Trọng 614373017 Xong
Trung 525222004 Xong
Phúc 837846181 Xong
Cương 844169799 Xong
Hùng 671848534 Xong
767701326 Xong
Hảo Nowship Xong
Quang 816440801 Xong
Hiếu 712067669 Xong
Thúy 545552811 Xong
Khoa 979088023 Xong
Hiếu 578874815 Xong
Hùng 624123395 Xong
Cần 846593274 Xong
Đức 855277160 Xong
Tuấn 672083178 Xong
Nhật 921558776 Xong
Ngọc 855166258 Xong
Quan 945232676 Xong
Thúy 902756304 Xong
Sam 942205366 Xong
Đức 855277160 Xong
Minh 931616818 Xong
Đăng 930707326 Xong

 

Xem thêm đơn đã ship 6 -> 12/2020

Xem thêm đơn đã ship 1 -> 6/2020

Xem thêm đơn đã ship 5 -> 12/2019

Xem thêm đơn đã ship 2 -> 5/2019

Xem thêm đơn đã ship 1/2019

Xem thêm đơn đã ship 10 -> 12/2018

Xem thêm đơn đã ship 8 -> 10/2018

– Xem thêm đơn đã ship 7/2018

– Xem thêm đơn đã ship 6/2018

 

ĐƠN VIETTEL POST ĐÃ SHIP 7/2018

 

Khách Hàng Mã đơn Tình trạng
H. Ly 446753104 Đã giao
B V Cường 446753426 Đã giao

 

(Còn vài trăm đơn Viettel cũ nữa – chưa post)

XEM BẰNG CHỨNG HAM RẺ

Bằng chứng khách hàng mua laptop Panasonic ham rẻ ở shop khác rồi lại vác máy qua tìm Cafedidong để xin thay màn hình, thay bàn phím , mua pin ở đây:

https://cafedidong.vn/khach-ham-mua-laptop-gia-sieu-re/

Bằng chứng mua điện thoại ham rẻ ở đây : 

https://cafedidong.vn/khach-ham-mua-dien-thoai-ham-re/

Bạn cảm thấy không tin tưởng  Cafedidong nữa vui lòng qua shop khác mua !

TÌNH TRẠNG BOM HÀNG

Việc bom hàng đặt chơi cho vui rồi biến mất không nhận hàng dường như trở thành vấn nạn của xã hội Việt Nam. Trung bình mỗi ngày ở Việt Nam có hơn 200.000 đơn hàng bị khách hàng bùng hàng đặt rồi bỏ trốn không lấy . Con số này ở các nước châu Âu phát triền là rất thấp, thấp hơn cả ngàn lần. 

Tại shop con số khách đặt chơi cho vui qua website là 80% đơn, tức cứ 10 đơn là có 8 đơn là khách đặt cho vui miệng chứ nhân viên bên shop gọi điện thoại xác nhận lại thì bảo chưa bao giờ đặt.

SHOP KHUYẾN KHÍCH BẠN

MUA QUA LINK SHOPEE CỦA SHOP

VÌ SHOPEE BẢO VỆ CẢ NGƯỜI BÁN LẪN NGƯỜI MUA

THẬM CHÍ BẠN BỎ TRỐN KHÔNG LẤY HÀNG

CHÚNG TÔI CŨNG ĐỠ ĐƯỢC TIỀN SHIP ĐI SHIP VỀ

Đơn hàng màu vàng do khách báo chưa bao giờ đặt hàng !
Chưa bao giờ đặt hàng mà website có thông chính xác thế này

 

NGUYỄN VĂN LÂM - 0365469630 - lừa đảo-bom-hàng-1

NGUYỄN PHÚC TÂM -0976798999-LỪA ĐẢO BOM HÀNG- BỊA CHUYỆN - QUỊCH TIỀN (1)

 

NGUYỄN HUYÊN -0398877481-LỪA ĐẢO BOM HÀNG-PHÁ HOẠI

 

HỌ TÊN   SỐ ĐT Địa chỉ
Phúc 0329127968 HCM
Nam 0857798961 Kiên Giang
M.Nguyên 0987686639 Bến Tre
P.Dao 0989593004 Hải Dương
Huan Luong 0931029416 An Giang
Mạnh Tuấn  0357626176  Vĩnh Phúc 
Chí Công 0936558868 Hà Nội
Mai Thanh 0984411232 Thái Nguyên
Lê Văn Vui 0768867713 Đồng Tháp
Dung 0988000310 An Giang
Xuân Long 0834946868 Huế
Nguyễn Nam 0375763763 Khánh Hòa
Tành 0988212149 Thái Nguyên
Nam 0965120709 Thái Nguyên
Nguyễn Huyên 0398877481 Hưng Yên
Anh 0337765432 Lâm Đồng
Văn Trọng 0364925084 Khánh Hòa
Tuấn Tùng 0586481258 Huế
VU PHONG 0941690792 Sóc Trăng
NGUYỄN VĂN VŨ 0334631838 Hà Nội
 Nguyễn Văn Thuần 0392540139 Lạng Sơn
Trịnh Đức Anh 0869881329 Hải Phòng
Nguyễn Thanh Duy 0869881329 Hải Phòng
Nguyễn Xuân Nam 0523406242 Hải Phòng
Phạm Tâm 0961470315  Phú Thọ
Nguyễn Tuấn 01647471331 Hà Nội
Vũ Linh 0947091534
Hà Nội
Ng. Đình Đạt 01207111988 Hà Nội
Tư Sinh 0968256185 Hà Nội
Nguyễn Văn Lâm 0365469630 Đà Lạt
Phạm Tấn Đạt 0359758199 Bình Định
Lê Đình Cảnh 0977196916 Thanh Hóa
Nguyễn Nam
0945223344  Daklak
Xuân Tiến 0972815836 Bình Dương
Bùi Chinh 20961718878 Đồng Nai
Lâm T. Hải 0916194776 B.Dương
Nguyễn Văn Thanh 0793234156 Bình Thuận
Ngụy Yến Nhi 01662122525 HCM
Bác sĩ RHM 0908530875 HCM
Trần Đăng Khoa 0971931605 Long An
Nguyễn Nguyên 0367526636 HCM
Nguyễn Phúc Tâm  0976798999  HCM
Trần Tuân 0393450142 Kiên Giang
Trần Tuân 0911518523 Kiên Giang
Võ Chí Nguyện 0786822238 Trà Vinh
 Lê Hồ Thanh Phương  0914133723  Long An
Diệu Nguyễn – Nguyễn Phúc Duy Khang   HCM
 Phan Thanh Bình 7709110  HCM
Thành Long  0939553121  HCM

 

BẰNG CHỨNG KHÁCH BOM HÀNG

GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC

CÒN BOMB HÀNG

KỸ SƯ / KIẾN TRÚC

CÒN RÃNH RỖI PHÁ SHOP

HUỐNG GÌ LÀ KHÁCH HÀNG BÌNH THƯỜNG

 

vulinhitc-bùi vũ linh - lừa đảo-bom-hàng-bán-hàng-dựng-0976422242 -0932114755-0975939231 - 0337765432-0973732244-0344444252-0775880033-0963420202-

Diệu Nguyên – Phạm Nguyễn Duy Khangv- tạo tài khoản ảo- phá shop-tố cáo sai sự thật-lừa đảo

NGUYỄN PHÚC TÂM -0976798999-LỪA ĐẢO BOM HÀNG- BỊA CHUYỆN - QUỊCH TIỀN (1)

NGUYỄN PHÚC TÂM -0976798999-LỪA ĐẢO BOM HÀNG- BỊA CHUYỆN – QUỊCH TIỀN (1)

 

0968256185-lừa đảo-bomb hàng
Hàng đã ship đi – Khách mới báo hủy

BẰNG CHỨNG KHÁCH BOM HÀNG CỦA SHOP THẾ GIỚI PHI TIÊU

 

HÓA ĐƠN VIETTEL